64ff25ec6a2375362d8724349606fa54600cc532
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / addresses.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Adresai
4    </title>
5    <summary>
6       Adresø knygos gali sutaupyti daug laiko ir spausdinimo. Jûs galite
7       iðsaugoti adresus þmoniø, kuriems raðote daþniausiai ir vëliau juos
8       panaudoti.
9    </summary>
10    <description>
11       <p>
12       Adresø knygos yra geros priemonës taupyti laikà. Jose gali bûti 
13       saugomi daþniausiai naudojami adresai. LDAP serveriai (daþnai 
14       naudojami privaèiose kompanijose ir universitetuose, kad 
15       standartiniai organizacijø adresai bûtø lengvai pasiekiami) taip
16       pat yra palaikomi Squirrelmail.
17       </p>
18       <p>
19       Jei jûsø narðyklë palaiko Javascript, tada jums bûtø geriau ájungti
20       javascript naudojanèià adresø knygà savo paðto Nustatymø meniu. Ji 
21       veikia nedideliø iððokanèiø langø principu. Paprasti HTML adresø 
22       sàraðai yra palaikomi tam atvejui, kad Squirrelmail galëtø naudoti
23       ir paèios paprasèiausios Interneto narðyklës.
24       </p>
25    </description>
26 </chapter>
27
28 <section>
29    <title>
30       Trumpas vardas
31    </title>
32    <description>
33       <p>
34       Èia áraðykite koká nors þinomà vardà. Kà nors kas jums primintø kam
35       priklauso ðis adresas.
36       </p>
37    </description>
38 </section>
39
40 <section>
41    <title>
42       E-paðto adresas
43    </title>
44    <description>
45       <p>
46       Èia raðomas pilnas to asmens elektroninio paðto adresas. Spëlioti èia 
47       negalima. Elektroninio paðto adresà sudaro trys dalys. Pirmiausia raðomas
48       adresato identifikatorius, pvz. "petrasp". Toliau po @ simbolio eina
49       paðto serverio adresø srities apraðymas, pvz. "pastas". Galiausiai raðomi
50       virðutinio lygio srities simboliai, kurie gali bûti patys ávairiausi 
51       trumpiniai, tokie kaip lt, au, cc, us, com, org, net ar net edu. Ðie 
52       trumpiniai paprastai nustato kokiai bendrinei srièiai priklauso antroje 
53       dalyje apraðytas adresas. lt naudojamas lietuviðkø serveriø vardams, 
54       com - komercinëms organizacijoms, org - nekomercinëms organizacijoms,
55       net - interneto paslaugø tiekëjø tinklams. Pilnas elektroninio paðto 
56       adresas turetø atrodyti panaðiai á petrasp@pastas.lt. (be paskutinio 
57       taðko). Jei suklysite, paðtas turëtø gráþti su Mailer Daemon praneðimu
58       arba nukeliauti pas kità þmogø.
59       </p>
60    </description>
61 </section>
62
63 <section>
64    <title>
65       Papildoma informacija
66    </title>
67    <description>
68       <p>
69       Tai dar vienas laukas, kur jûs galite paraðyti kaþkà primenanèio apie 
70       asmená. Ir jame tilps daugiau nei "trumpo vardo" lauke. Pvz. jei tai
71       verslo kontaktas, galima paraðyti "Sutikau bulviø augintojø simpoziume"
72       </p>
73    </description>
74 </section>
75
76 <section>
77    <title>
78       Taisyti arba trinti
79    </title>
80    <description>
81       <p>
82       Ðie mygtukai leidþia pataisyti vienà pasirinktà adresà arba iðtrinti 
83       kelis pasirinktus áraðus adresø knygoje
84       </p>
85    </description>
86 </section>
87
88 <section>
89    <title>
90       Átraukti á adresø knygà
91    </title>
92    <description>
93       <p>
94       Reikia uþpildyti aukðèiau apraðytus laukus. Trys pirmus (trumpas vardas, 
95       E-paðto adresas, ir vardas) turi bûti bûtinai uþpildyti. Pavardë ir
96       papildoma informacija yra papildomi laukai.
97       </p>
98    </description>
99 </section>
100
101 <section>
102    <title>
103       LDAP
104    </title>
105    <description>
106       <p>
107       LDAP yra specialus centralizuoto informacijos saugojimo ir jos paëmimo
108       protokolas. Pavyzdþiui, universitetas gali naudoti LDAP saugoti visiems
109       savo studentø, dëstytojø ir personalo adresams. Tinkamai sukonfiguruoti
110       LDAP nustatymai leistø SquirrelMail pateikti visus mokymo ástaigos 
111       el-paðto adresus. Squirrelmail LDAP galimybës yra pakankamai didelës ir
112       leidþia <I>vienoje vietoje</I> rodyti asmeninæ adresø knygà ir LDAP 
113       adresus.
114       </p><p>
115       LDAP gali bûti sukonfiguruotas naudoti koká nors LDAP serverá arba 
116       visiðkai atjungtas. Viskas priklauso nuo paðto administatoriaus.
117       </p><p>
118       Kadangi LDAP nustatymai galioja visai SquirrelMail paðto sistemai, juos
119       turëtø sutvarkyti administratorius, kuris árengë www paðto sistemà.
120       </p>
121    </description>
122 </section>