Changed to iso-8859-4
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / FAQ.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Da¾niausiai u¾duodami klausimai
4    </title>   
5    <summary>
6       Kartais i¹kyla klausimù, kuriuos jau u¾davì daug kas prie¹ tai.
7       Èia pateikiama bent dalis atsakymù ç tokius klausimus.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Ar galima çtraukti kelis adresus i¹ adresù knygos?
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Taip. Adresù knyga pateikia visù adresù, atitinkanèiù paie¹kos kriterijus,
18       s±ra¹±. Esant 10 vardù gali bþti pasirinkta bet kokia <B>Kam:</B> ar 
19       <B>CC:</B> laukù kombinacija. Visi pasirinkti adresai bus sudìlioti ç
20       atitinkamus laukus.
21       </p>
22    </description>
23 </section>   
24
25 <section>
26    <title>
27       Ar galima çtraukti ç adresù knyg± adresus i¹ atìjusiù lai¹kù?
28    </title>
29    <description>
30       <p>
31       Ne. ©iuo metu to padaryti neçmanoma. Taèiau jþs galite nusikopijuoti 
32       adres± ç savo kompiuterio atmintç ir paskui çkelti jç ç adresù knyg±.
33       Paprastai tai galima padaryti naudojant de¹inç palìs klavi¹±. Per daug 
34       nenuliþskite.  SquirrelMail yra toliau vystomas ir ¹i galimybì gali bþti
35       sukurta vìlesnìse versijose.
36       </p>
37    </description>
38 </section>
39
40 <section>
41    <title>
42       Kas sukþrì SquirrelMail? 
43    </title>
44    <description>
45       <p>
46       Prie to prisidìjo nema¾ai ¾moniù. Piln± s±ra¹± galite gauti apsilankê
47       adresu <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
48       </p>
49    </description>
50 </section>
51
52 <section>
53    <title>
54       Kas yra www pa¹tas?
55    </title>
56    <description>
57       <p>
58       SquirrelMail atveju jþs gaunate galimybê per IMAP protokol± ¾iþrìti ç savo pa¹to 
59       dì¾ìs turinç. Ir jums nereikia narstyti ka¾kieno kompiuterio, kai jþs tik norite
60       pasitikrinti pa¹t±.
61       </p>
62    </description>
63 </section>
64
65 <section>
66    <title>
67       Kur galima naudotis ¹iuo www pa¹tu?
68    </title>
69    <description>
70       <p>
71       Bet kur, kur galite rasti Interneto ry¹ç ir www nar¹yklê. Galimybì pasinaudoti 
72       mobiliu ry¹iu (WAP/WML) ¹iuo metu nìra numatyta bei neplanuojama.
73       </p>
74    </description>
75 </section>
76
77 <section>
78    <title>
79       Kodìl turìèiau naudoti www pa¹t± vietoj çprastos pa¹to programos?
80    </title>
81    <description>
82       <p>
83       Labai abejotina, kad www pa¹tas savo galimybìmis sugebìs pralenkti 
84       çprast± pa¹to program±. Taèiau kas ¾ino, mes juk gyvename pakankamai 
85       kintanèiame pasaulyje?  Bet kuriuo atveju bþnant kur nors toli nuo 
86       savo kompiuterio kartais bþna  naudinga turìti galimybê patikrinti,
87       ar niekas neatsiuntì kokios nors svarbios ¾inutìs. Ir jums nereikia 
88       nieko darkyti draugo kompiuteryje. SquirrelMail yra tik priedas prie 
89       çprastos programos.
90       </p>
91    </description>
92 </section>
93
94 <section>
95    <title>
96       Kaip visa tai veikia?
97    </title>
98    <description>
99       <p>
100       SquirrelMail naudoja IMAP protokol±, informacij± apie jç galima rasti
101       <A HREF="http://imap.org"/>http://imap.org</A>. Programa naudoja 
102       nuosavas IMAP funkcijas, o ne tas kurios çtaisytos ç PHP4. Taèiau tai
103       paprastai rþpi tik tiems, kurie çrengia sistem±, bet patikìkite, jiems
104       tikrai patinka tokios galimybìs.
105       </p>
106    </description>
107 </section>