10f57b004ac46e8d5bfa4632d7745820aa912bb0
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / FAQ.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Daþniausiai uþduodami klausimai
4    </title>   
5    <summary>
6       Kartais iðkyla klausimø, kuriuos jau uþdavë daug kas prieð tai.
7       Èia pateikiama bent dalis atsakymø á tokius klausimus.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Ar galima átraukti kelis adresus ið adresø knygos?
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Taip. Adresø knyga pateikia visø adresø, atitinkanèiø paieðkos kriterijus,
18       sàraðà. Esant 10 vardø gali bûti pasirinkta bet kokia <B>Kam:</B> ar 
19       <B>CC:</B> laukø kombinacija. Visi pasirinkti adresai bus sudëlioti á
20       atitinkamus laukus.
21       </p>
22    </description>
23 </section>   
24
25 <section>
26    <title>
27       Ar galima átraukti á adresø knygà adresus ið atëjusiø laiðkø?
28    </title>
29    <description>
30       <p>
31       Ne. Ðiuo metu to padaryti neámanoma. Taèiau jûs galite nusikopijuoti 
32       adresà á savo kompiuterio atmintá ir paskui ákelti já á adresø knygà.
33       Paprastai tai galima padaryti naudojant deðiná palës klaviðà. Per daug 
34       nenuliûskite.  SquirrelMail yra toliau vystomas ir ði galimybë gali bûti
35       sukurta vëlesnëse versijose.
36       </p>
37    </description>
38 </section>
39
40 <section>
41    <title>
42       Kas sukûrë SquirrelMail? 
43    </title>
44    <description>
45       <p>
46       Prie to prisidëjo nemaþai þmoniø. Pilnà sàraðà galite gauti apsilankæ
47       adresu <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
48       </p>
49    </description>
50 </section>
51
52 <section>
53    <title>
54       Kas yra www paðtas?
55    </title>
56    <description>
57       <p>
58       SquirrelMail atveju jûs gaunate galimybæ per IMAP protokolà þiûrëti á savo paðto 
59       dëþës turiná. Ir jums nereikia narstyti kaþkieno kompiuterio, kai jûs tik norite
60       pasitikrinti paðtà.
61       </p>
62    </description>
63 </section>
64
65 <section>
66    <title>
67       Kur galima naudotis ðiuo www paðtu?
68    </title>
69    <description>
70       <p>
71       Bet kur, kur galite rasti Interneto ryðá ir www narðyklæ. Galimybë pasinaudoti 
72       mobiliu ryðiu (WAP/WML) ðiuo metu nëra numatyta bei neplanuojama.
73       </p>
74    </description>
75 </section>
76
77 <section>
78    <title>
79       Kodël turëèiau naudoti www paðtà vietoj áprastos paðto programos?
80    </title>
81    <description>
82       <p>
83       Labai abejotina, kad www paðtas savo galimybëmis sugebës pralenkti 
84       áprastà paðto programà. Taèiau kas þino, mes juk gyvename pakankamai 
85       kintanèiame pasaulyje?  Bet kuriuo atveju bûnant kur nors toli nuo 
86       savo kompiuterio kartais bûna  naudinga turëti galimybæ patikrinti,
87       ar niekas neatsiuntë kokios nors svarbios þinutës. Ir jums nereikia 
88       nieko darkyti draugo kompiuteryje. SquirrelMail yra tik priedas prie 
89       áprastos programos.
90       </p>
91    </description>
92 </section>
93
94 <section>
95    <title>
96       Kaip visa tai veikia?
97    </title>
98    <description>
99       <p>
100       SquirrelMail naudoja IMAP protokolà, informacijà apie já galima rasti
101       <A HREF="http://imap.org"/>http://imap.org</A>. Programa naudoja 
102       nuosavas IMAP funkcijas, o ne tas kurios átaisytos á PHP4. Taèiau tai
103       paprastai rûpi tik tiems, kurie árengia sistemà, bet patikëkite, jiems
104       tikrai patinka tokios galimybës.
105       </p>
106    </description>
107 </section>