Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / ja_JP / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3     ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®
4    </title>
5    <summary>
6     SquirrelMail¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       ¿·¤·¤¤¥á¡¼¥ëºîÀ®¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
11       ¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¥Ü¥¿¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
12       ÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï´û¤ËÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
13       </p>
14    </description>
15 </chapter>
16
17 <section>
18    <title>
19       From
20    </title>
21    <description>
22       <p>
23       <B>From:</B>¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÇÊ£¿ôID¤Î»ÈÍѤòÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
24       Ê£¿ôID¤Î»ÈÍѤòÁªÂò¤·¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤É¤ì¤ò»È¤¦¤«ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
25       </p>
26    </description>
27 </section>
28
29 <section>
30    <title>
31       To
32    </title>
33    <description>
34       <p>
35       ¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï°¸Àè¤òÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£
36       Ê£¿ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥«¥ó¥Þ¤Ç¶èÀڤäÆÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
37       ¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¸ÇÄêĹ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬ÌäÂꤢ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
38       É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éôʬ¤Ï¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çɽ¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
39       </p>
40    </description>
41 </section>
42
43 <section>
44    <title>
45       Cc
46    </title>
47    <description>
48       <p>
49       CC¤Ï<B>C</B>arbon <B>C</B>opy ¤Îά¤Ç¤¹¡£
50       ¤³¤³¤Ëµ­Æþ¤·¤¿¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤ÎÊ£¼Ì¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
51       CC¤ÇÁ÷¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤ÏÁ÷¤Ã¤¿¿ÍÁ´°÷¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
52       Á÷¤Ã¤¿¿Í¤ò¾¤Î¿Í¤ËÃΤé¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï"BCC:"¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
53       </p>
54    </description>
55 </section>
56
57 <section>
58    <title>
59       Bcc
60    </title>
61    <description>
62       <p>
63       BCC ¤Ï <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy ¤Îά¤Ç¤¹¡£
64       BCC¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢
65       <B>To:</B> ¤ä <B>CC:</B> ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¢¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃΤ뤳¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
66       </p>
67    </description>
68 </section>
69
70 <section>
71    <title>
72       Subject
73    </title>
74    <description>
75       <p>
76       ¥á¡¼¥ë¤ÎÂê̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
77       ¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍƤò´Êñ¤ËÀµ³Î¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
78       </p>
79    </description>
80 </section>
81
82 <section>
83    <title>
84       ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
85    </title>
86    <description>
87       <p>
88       ¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¸¡º÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³«¤­¤Þ¤¹¡£
89       ¸¡º÷¤·¤¿¤¤ÆâÍƤò¸¡º÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
90       Á´É½¼¨¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
91       ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
92       </p>
93    </description>
94 </section>
95
96 <section>
97    <title>
98       ¥É¥é¥Õ¥È¤ËÊݸ
99    </title>
100    <description>
101       <p>
102       ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇÃæÃǤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ìöÊݸ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
103       ¥É¥é¥Õ¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÊÔ½¸¤·¤ÆÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
104       </p>
105    </description>
106 </section>
107
108 <section>
109    <title>
110       ½ÅÍ×ÅÙ
111    </title>
112    <description>
113       <p>
114       ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥á¡¼¥ë¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
115       </p>
116    </description>
117 </section>
118
119 <section>
120    <title>
121       ËÜʸ
122    </title>
123    <description>
124       <p>
125       Â礭¤¤¶õ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
126       ½ð̾¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ð̾¤¬¤³¤³¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
127       ËÜʸ¤ò¤³¤³¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
128       </p>
129    </description>
130 </section>
131
132 <section>
133    <title>
134       ÅºÉÕ
135    </title>
136    <description>
137       <p>
138       ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î²¼Éô¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
139       ÅŻҥ᡼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
140       ¥Ö¥é¥¦¥º¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
141       ¤â¤·¡¢¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤¬²ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éľÀÜÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
142       Äɲåܥ¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë°ìÍ÷¤¬²¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
143       ºï½ü¥Ü¥¿¥ó¤ò»È¤Ã¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
144       <p>
145    </description>
146 </section>