Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / ja_JP / basic.hlp
1 <chapter>
2   <title>
3     SquirrelMail¤Î´ðËÜ
4   </title>
5   <summary>
6     SquirrelMail ¤Ï WWW(World Wide Web)¾å¤ÇE-Mail¤òÆɤ߽ñ¤­¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
7   </summary>
8   <description>
9     <p>
10       <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«?
11       <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ÅŻҥ᡼¥ë¤ÎWEB¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
12       WEB¤òÄ̤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥µ¡¼¥Ð¤òÄ̤·¤Æ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤ò»ÈÍѽÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13      IMAP¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢<A HREF="http://imap.org">¤³¤³</A>¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
14     </p>
15   </description>
16 </chapter>   
17
18 <section>
19   <title>
20     ´ðÁÃ
21   </title>
22   <description>
23     <p>
24       º£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢FAQ¤ò¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
25     </p>
26     <p>
27       SquirrelMail¤ÏÆó¤Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
28       º¸¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¡¢¸½ºß¸ºß¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£
29       º¸¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
30       <br>
31       Ãí:¥Õ¥ì¡¼¥à¤Îº¸±¦¤ÏÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
32     </p>
33     <p>
34       ¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï±¦Â¦¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎºÇ¾åÉô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
35       ½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¥í¥°¥¢¥¦¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
36       É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤϡ¢º¸¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤¹¡£
37       ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿Ä¾¸å¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇINBOX¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
38     </p>
39     <p>
40       ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°ìÈÖ¾å¤Î¥Ð¡¼¤Î²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
41       <ul>
42         <li><b>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®</b> - ÅŻҥ᡼¥ë¤ÎºîÀ®¤ÈÁ÷¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎźÉÕ¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£
43         <li><b>¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢</b> - ¸Ä¿Í¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ç¤¹¡£
44         <li><b>¥Õ¥©¥ë¥À</b> - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î´ÉÍý¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ºï½ü¡¢ºîÀ®¡¢Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
45         <li><b>¥ª¥×¥·¥ç¥ó</b> - SquirrelMail¤Î³°´Ñ¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
46         <li><b>¸¡º÷</b> - ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃ椫¤é¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òõ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
47         <li><b>¥Ø¥ë¥×</b> - ¤¢¤Ê¤¿¤¬¸½ºßÆɤó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
48       </ul>
49     </p>
50   </description>
51 </section>