Andrew Rawlins
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Options
4    </title>
5    <summary>
6 Gallwch deilwrior modd y mae SquirrelMail yn edrych ac yn ymateb i chi trwy osod dewisiadau gwahanol yn yr adran yma.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10 Un or pethau gwych am SquirrelMail ywr modd y gallwch ei deilwrio. Gan ddibynnu ar y ffurfwedd, efallai y bydd gennych 
11 sawl dewis o ran themâu, ieithoedd, ffolderi a dewisiadau eraill. Gallwch newid pob un or rhain heb effeithio ar unrhyw ddefn
12 yddiwr arall ar y system. Mae pump prif ran o leiaf ir Options: Personal, Display, Message Highlighting, Folders ac Index Ord
13 er. Gall fod mwy o rannau ar gael. Bydd hyn yn dibynnu ar y modd y mae eich SquirrelMail wedi ei osod.
14       </p>
15    </description>
16 </chapter>
17
18 <section>
19    <title>
20       Personal Information
21    </title>
22    <description>
23       <b>Enw Llawn</b><br>
24       Dylech roi eich enw cyflawn yma. Er enghraifft, "John Jones". Dymar hyn syn cael ei ddangos i bobl syn derbyn neges gen
25 nych. Byddant yn gweld ei fod yn dod oddi wrth "John Jones". Os na fyddwch chin ei deipio i mewn, yna byddant yn ei weld och 
26 cyfeiriad e-bost, "jjones@mydomain.org".
27       <br><br>
28
29       <b>Cyfeiriad E-bost</b><br>
30       <i>Dewisol</i> - Os yw eich cyfeiriad e-bost yn wahanol ir hyn syn cael ei neilltuon awtomatig, gallwch ei newid yma.
31       <br><br>
32
33       <b>Reply To</b><br>
34       <i>Dewisol</i> - Dewisol - Dymar cyfeiriad e-bost y bydd pobl yn anfon ato pan fyddant yn ateb eich neges. Os yw hwn yn
35  wahanol ir cyfeiriad e-bost yr ydych chin anfon eich neges ohono, gallwch ei deipio yma. Mae hwn yn ddefnyddiol os ydych chi
36  eisiau i bobl ateb ich cyfrif Yahoo yn hytrach nag i gyfeiriad eich swyddfa.
37       <br><br>
38
39       <b>Multiple Identities</b><BR>
40 Cliciwch ar y cyswllt yma i olygu mwy ag un dynodiad. Mae hwn yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau dewis rhwng gwahanol linella
41 u From ar gyfer negesau gwahanol (yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost gartref neu yn y gwaith er enghraifft.) Gallwch ychwanegu 
42 cynifer o ddynodiadau ag y dymunwch ar y dudalen syn ymddangos. Byddwch yn cael cynnig dewis or rhain wrth gyfansoddi neges.
43 <br><br>
44
45       <b>Dyfynnu Ateb</b><BR>
46       Os ydych chin pwyso Reply ar neges, byddwch yn gweld y ffurflen Compose âr neges wreiddiol wedi ei dyfynnu arni. O flae
47 n y neges yma syn cael ei dyfynnu, gall fod brawddeg  fel  <tt>Ysgrifennodd John Jones</tt>: wedi ei gosod (os daeth y neges 
48 yr ydych yn ei hateb oddi wrth John Jones yn wreiddiol). Y llinell ddyfyniad ywr enw ar hyn. Gallwch ddewis sut y maer llinel
49 l yn edrych yma.
50
51 <BR>
52       <UL>
53       <LI><B>No Citation</B><br>
54       Dim llinell ddyfyniad o fath yn y byd.<br><br>
55       <LI><B>Author Said</B><br>
56       Mae hwn yn cynhyrchur llinell: <tt>Meddai John Jones</tt>: lle y bydd John Jones yn cael ei newid i enwr sawl yr ydych 
57 yn ateb ei neges.
58 <br><br>
59       <LI><B>Quote Who XML</B><br>
60       Mae hwn yn cynhyrchur llinell: <TT>&lt;quote who="John Doe"&gt;</TT>.<br><br>
61       <LI><B>User-Defined</B><br>
62      Mae hyn yn fodd i chi  ddiffinio eich llinell ddyfyniad eich hun. Yn y ddau flwch testun isod, gallwch deipio dechrau a 
63 diwedd y dyfyniad. Bydd enwr awdur yn cael ei gynnwys rhwng y rhain.
64       </UL><br><br>
65
66       <b>Llofnod</b><br>
67       <i>Dewisol</i> - Mae Llofnodau wedi eu hatodi ar waelod pob neges a anfonwch chi. Os ydych chi eisiau llofnod, maen rha
68 id i chi wneud yn siwr eich bod yn archwilior blwch gwirio wrth ymyl "use a signature", ac yna nodwch yr hyn y dymunwch ich l
69 lofnod fod yn y blwch oddi tano.
70       <br><br>
71    </description>
72 </section>
73
74 <section>
75    <title>
76       Display Preferences
77    </title>
78    <description>
79      <b>Thema</b><br>
80       Mae SquirrelMail yn cynnig themâu lliw gwahanol fel y gallwch wneud y gwylion bleser. Gallwch ddewis o blith y niferoed
81 d sydd wedi eu rhestru yno os y dymunwch.
82       <br><br>
83
84       <b>Addasur Daflen Arddull</b><br>
85       Dim ond newid y lliwiau syn dilyn o newid thema. Gall taflen arddull newid mwy, maint y ffont syn cael ei ddefnyddio ga
86 n SquirrelMail er enghraifft.
87       <br><br>
88
89       <b>Iaith</b><br>
90       Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, gallwch newid iaith y rhan fwyaf or pethau syn cael eu harddangos yn rhwydd. Os yw
91  eich dewis iaith ar y rhestr, gallwch ei dewis a bydd pob neges mewn perthynas â SquirrelMail yn yr iaith honno yn y dyfodol
92 . Sylwch nad ywn cyfieithu negesau e-bost a ddaw i mewn nag enwau ffolderi.
93       <br><br>
94
95       <b>Defnyddio Javascript</b><br>
96       Un on prif nodau wrth greu SquirrelMail oedd i beidio â chynnwys unrhyw Javascript ar unrhyw un on tudalennau. Fodd byn
97 nag, cynhyrchodd rhai on datblygwyr wasanaeth llyfr cyfeiriadau da iawn syn defnyddio Javascript. Ychwanegwyd rhai swyddogaet
98 hau eraill syn perthyn i Javascript ato hefyd. Yn hytrach nai gymryd oddi yno, rydym bellach yn cynnig y dewis i chi o ddefny
99 ddio HTML pur neu alluogi  Javascript hefyd. Os nad ydych chin gwybod beth y mae hyn yn ei olygu, y peth gorau i chi ei wneud
100  yw dewis Autodetect.
101
102       <br><br>
103
104       <b>Nifer o Negesau iw Mynegio</b><br>
105       Dymar nifer o negesau syn cael eu dangos ar y tro mewn ffolder. Os oes mwy nar nifer yma yn y ffolder, byddwch yn gweld
106  cyswllt "Previous" a "Next" uwchben ac o dan y rhestriad a fydd yn mynd â chi ir negesau blaenorol neu nesaf.
107
108       <br><br>
109
110       <b>Galluogi Page Selector</b><br>
111       Bydd gosod hwn i Yes yn dangos rhifau tudalennau uwchben ac o dan y rhestr negesau fel y gallwch neidion gyflym i dudal
112 en benodol o negesau. Gall y rhif <b>Maximum pages to show</b> gyfyngu ar sawl rhif tudalen a fydd yn cael eu harddangos uwch
113 ben ac o dan y rhestr negesau.
114 br><br>
115
116       <b>Wrap incoming text at</b><br>
117       Nifer y nodau y dylem eu caniatáu cyn lapior testun. Mae hwn yn atal negesau rhag sgrolio ymhell oddi ar y sgrîn. Fel a
118 rfer maen ddiogel rhoi 86 yma, ond mae rhyddid i chi ei newid i beth bynnag y dymunwch.
119       <br><br>
120
121       <b>Maent y ffenest olygu</b><br>
122       Pa mor llydan hoffech chi eich blwch "Compose" Dyma nifer y nodau fesul llinell y gallwch eu teipio cyn lapio yn yr ad
123 ran Compose.
124       <br><br>
125
126       <b>Lleoliad Botymau wrth Gyfansoddi</b><br>
127       Lle maer botymau Addresses, Save Draft a Sendr<br><br>
128
129       <b>Fformat Arddangos Llyfr Cyfeiriadau</B><br>
130       Dewiswch sut yr hoffech chi arddangos y llyfr cyfeiriadau. Os ydych chi eisiau iddo fod mor gytûn ag syn bosib â phob p
131 orwr, defnyddiwch HTML. Dewiswch Javascript os ydych chin gwybod fod eich porwr yn ei gynnal. Bydd yn arddangos llyfr cyfeiri
132 adau mwy deniadol.
133       <br><br>
134
135       <b>Dangos Fersiwn HTML Heb Ofyn</b><br>
136       Os ydych chin derbyn neges yn y fformat text a HTML, gallwch ddewis a ydych chi eisiau gweld y fersiwn HTML (Yes) neur 
137 fersiwn text (No) heb ofyn.
138 br><br>
139
140       <b>Cynhwyswch Fi yn CC pan ddefnyddiaf Reply All</b><br>
141       Mae Reply All yn anfon eich ateb i bawb a dderbyniodd y neges wreiddiol, yn cynnwys chi eich hun. I hepgor eich cyfeiri
142 ad e-bost eich hun, gosodwch hwn i No.
143       <br><br>
144
145       <b>Galluogi Mailer Display</b><BR>
146 Wrth edrych ar neges, mae hwn yn dangos pa raglen e-bost a ddefnyddiodd y sawl ai hanfonodd.
147       <br><br>
148
149       <b>Dangos Delweddau wedi eu Hatodi âr Neges</b><br>
150       Os fydd rhywun yn anfon neges atoch yn cynnwys un neu fwy o ddelweddau wedi eu hatodi ach bod wedi gosod hwn i Yes, byd
151 d y delweddaun cael eu harddangos ar unwaith pan edrychwch chi ar y neges.
152       <br><br>
153
154       <b> Galluogi Cyswllt Subtle Printer Friendly
155 </b><br>
156 Mae hwn yn nodir modd y bydd y cyswllt Fersiwn y gellir ei Argraffu yn cael ei ddangos.
157       <br><br>
158
159       <b>Galluogi Printer Friendly Clean Display</b><br>
160       Bydd hwn yn glanhaur neges gan wneud ir argraffu edrych yn well.
161       <br><br>
162
163       <b>Dewisiadau eraill</b><br>
164       Gan ddibynnu ar ffurfwedd eich arsefydliad SquirrelMail, efallai y bydd mwy o ddewisiadau iw gweld yma. Gyda lwc byddan
165 t yn ddigon hawdd eu deall.
166       <br><br>
167  
168    </description>
169 </section>
170
171 <section>
172    <title>
173       Message Highlighting
174    </title>
175    <description>
176       Deilliodd y syniad yma or ffaith ei bod yn anodd iawn gwahaniaethu rhwng pa negesau a ddaeth o ble wrth ddarllen trwyr 
177 rhestr o negesau os ydych chi wedi tanysgrifio i nifer o restrau postio. O ddefnyddio Message Highlighting, gallwch gael lliw
178  cefndir pob neges o un rhestr bostio yn wahanol i liw rhestr arall.
179
180 Cliciwch ar [New] i greu un newydd, neu [Edit] i olygu un sydd gennych yn barod a bydd y dewisiadaun ymddangos isod.
181 br><br>
182
183
184       <b>Adnabod Enw</b><br>
185       Dymar enw a welwch chi syn disgrifior hyn ydyw. Er enghraifft, os ydych chin tanlinellu negesau oddi wrth eich mam, efa
186 llai y byddech yn gosod hwn i "Oddi wrth Mam".
187       <br><br>
188
189       <b>Lliw</b><br>
190       Dymar union liw y bydd y cefndir. Gallwch ddewis o blith nifer o liwiau wedi eu diffinio ymlaen llaw a ddewiswyd gennym
191  ar eich cyfer, neu gallwch deipior cod HEX i gael y lliw y dymunwch (h.y. a6b492). Os penderfynwch chi deipio eich lliw eich
192  hun, rhaid i chi hefyd ddewis y botwm radio yn y pen blaen fel y gellir ei wirio.
193       <br><br>
194
195       <b>Cyfateb</b><br>
196       Yma gallwch ddewis y frawddeg syn cyfateb. Or blwch cwympo, gallwch ddewis pa faes pennawd i gyfateb iddo (to, from, su
197 bject...) ac yn y blwch testun gallwch deipior frawddeg i gyfateb (mam@yahoo.com).
198       <br><br>
199    </description>
200 </section>
201
202 <section>
203    <title>
204       Folder Preferences
205    </title>
206    <description>
207         <b>Llwybr Ffolder</b><br>
208       Ni fydd hwn yn cael ei arddangos ar rai systemau. Os na welwch chir dewis yma, anwybyddwch hyn. Ar systemau eraill, mae
209  hon yn nodwedd eithaf angenrheidiol. Fel arfer y dewis sydd yno ywr un ddylai fod yno. Dymar ffolder yn eich cyfeiriadur Hom
210 e syn dal eich holl ffolderi e-bost. Os nad ydych chin deall hyn, gadewch fel ag y mae.
211       <br><br>
212
213       <b>Ffolder Trash</b><br>
214       Gallwch ddewis pa negesau ffolder a fydd yn cael eu hanfon yma pan wnewch chi eu dileu. Os nad ydych chi eisiau i neges
215 au wedi eu dileu fynd ir trash, gosodwch hwn i "Don't use Trash".
216       <br><br>
217
218       <b>Ffolder Sent</b><br>
219       Gallwch ddewis i ba ffolder y byddwch yn anfon eich negesau Sent iddo. Os nad ydych chi eisiaur rhain, gosodwch i "Don'
220 t use Sent".
221
222       <br><br>
223
224       <b>Ffolder Ddrafft</b><br>
225       Gallwch ddewis i ba ffolder y byddwch yn anfon y negesau y cadwch fel rhai drafft. Os nad ydych chi eisiau defnyddio hw
226 n, gosodwch i "Don't use Drafts".
227
228       <br><br>
229
230       <b> Lleoliad rhestr ffolderi
231 </b><br>
232       Mae hwn yn nodi a ydych chi eisiaur rhestr ffolderi ar y chwith neu ir dde och ffenest.
233
234       <br><br>
235
236       <b> Lled eich rhestr ffolderi
237 </b><br>
238       Gydar dewis yma, gallwch ddewis pa mor llydan y dymunwch ir rhestr ffolderi fod. Os oes gennych chi enwau hir iawn ar f
239 folderi neu os ydych chin defnyddio ffontiau mawr, maen beth da i osod hwn yn eithaf uchel. Fel arall, dylech ei osod yn isel
240  fel nad ydych chin gwastraffu lle ar y sgrîn.
241
242       <br><br>
243
244       <b> Rhestr ffolderi Auto refresh
245 </b><br>
246       Mae SquirrelMail yn gallu adnewyddur rhestriad ffolderi ar ochr chwith ffenest eich porwr.Bydd hwn yn diweddaru nifer y
247  negesau nad ydynt wedi cael eu gweld ym mhob ffolder hefyd. Mae hwn yn ddull da o edrych am negesau heb eu gweld yn yr INBOX
248  heb fod yn rhaid clicio arno bob tro.
249       <br><br>
250
251       <b> Galluogi Hysbysiad Neges heb ei Darllen
252 </b><br>
253       Maer dewis yman nodi sut i arddangos negesau heb eu gweld yn y rhestriad ffolderi ar ochr dde eich ffenest  porwr. Os f
254 yddwch chin gosod hwn i No Notification, ni fyddwch yn cael eich hysbysu o negesau heb eu gweld. Os wnewch chi ei osod i INBO
255 X, pan fydd gennych negesau newydd , bydd y gair INBOX yn troin drwm a bydd rhif yn ymddangos ir dde ohono i ddweud sawl nege
256 s newydd sydd ynddo. Os wnewch chi ei osod i All Folders, bydd hyn yn digwydd ar bob ffolder. Os fyddwch chin sylwi fod llwyt
257 hor rhestr ffolderi yn wirioneddol ara deg, gallwch osod hwn i INBOX neu None a dylai hynny gyflymu pethau.
258
259       <br><br>
260
261       <b> Y math o hysbysiad yngln â negesau sydd heb eu gweld
262 </b><br>
263       Pan fo negesau newydd mewn ffolder, bydd y dewis yman dweud am naill ai ddangos  nifer y negesau newydd neu hefyd i dda
264 ngos cyfanswm y negesau yn y ffolder hwnnw.
265       <br><br>
266
267       <b> Galluogi Collapsable Folders
268 </b><br>
269       Mae Collapsable Folders yn fodd i chi 'blygu neu grebachu  ffolder syn cynnwys is-ffolderi fel na fydd yr is-ffolderi w
270 edi eu harddangos. Gallwch grebachu ffolder trwy glicio ar y - y drws nesaf iddo ai wneud yn fwy eto trwy glicio ar yr arwydd
271  +. Mae gosod hwn i No yn analluogir crebachu.
272
273       <br><br>
274
275       <b> Panel Show Clock on Folders
276 </b><br>
277       rhestr ffolderi a sut y byddai'n edrych (Y=year, D=day, H=hour, M=minute, S=second). Maer dewis <b>Hour Format</b> isod
278  yn rhoir dewis i chi o gloc 12 awr neu 24 awr.
279       <br><br>
280
281       <b> Chwilior Cof
282 </b><br>
283       Os fyddwch chin chwilio blwch postio, bydd y chwiliad yn cael ei gadw fel y gallwch ei gyrchun gyflym yn ddiweddarach. 
284 Mae hwn yn diffinio sawl chwiliad blwch post fydd yn cael eu cadw.
285
286       <br><br>
287  
288    </description>
289 </section>
290
291 <section>
292    <title>
293       Index Order
294    </title>
295    <description>
296       Maer adran yman rhoi rheolaeth i chi dros y rhestr negesau. Gallwch ddewis faint o wybodaeth rydych chi ei eisiau yn y 
297 rhestr negesau ac ym mha drefn y dylai gael ei arddangos.
298       <br><br>
299       Defnyddiwch y cysylltau  Up and Down i symud colofnau o gwmpas, Del i fynd â cholofn or arddangosydd ac Add i ychwanegu
300  un.
301    </description>
302 </section>