Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / search.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Hledání
4    </title>
5    <summary>
6       
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Pomocí této funkce mù\9eete hledat ve slo\9ekách zadáním pøíslu\9aného kritéria. 
11       </p>
12    </description>
13 </chapter>
14
15 <section>
16    <title>
17       Obecné informace
18    </title>
19    <description>
20       <p>
21       Vyberete slo\9eku, ve které chcete hledat, vepí\9aete, co chcete hledat, a zvolíte 
22       èást zprávy, kterou chcete prohledávat. Po zadání "Hledat" se Vám zobrazí seznam 
23       zpráv, kde si mù\9eete zvolit, kterou zprávu chcete zobrazit a pøeèíst ji normálnì 
24       jako zprávu.
25       </p>
26       <p>
27       
28       </p>
29    </description>
30 </section>
31
32 <section>
33    <title>
34       Kde hledat
35    </title>
36    <description>
37       <p>
38       Mù\9eete hledat v kategoriích: Tìlo zprávy, V\9aude, Pøedmìt, Od, Komu, Kopie.
39       </p>
40       <p>
41       <b>Tìlo zprávy</b> - hledání v textu zprávy.
42       </p>
43       <p>
44       <b>V\9aude</b> - hledání v celé zprávì, vèetnì hlavièky. 
45       </p>
46       <p>
47       <b>Pøedmìt</b> - hledání ve v\9aech pøedmìtech zpráv.
48       </p>
49       <p>
50       <b>Od</b> - hledání podle odesílatele zpráv. Squirrelmail v poli Od zobrazuje 
51       pouze jméno. Systém vyhledá po\9eadavek, jestli\9ee se Vámi zadaný dotaz shoduje 
52       s e-mailovou adresou.
53       </p>
54       <p>
55       <b>Komu </b> - hledání podle pøíjemce zpráv. 
56       </p>
57       <p>
58       <b>Kopie </b> - stejnì jako v pøecházejícím pøípadì, s výjimkou, \9ee hledání 
59       probìhne podle toho, komu byla adresována kopie. 
60       </p>
61    </description>
62 </section>