Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / read_mail.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Ètení zpráv
4    </title>
5    <summary>
6        
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Po kliknutí na "Pøedmìt" se Vám zobrazí pøijatá zpráva. Emailové a 
11       webové adresy jsou odkazy, na které mù\9eete kliknout a otevøe se Vám 
12       zpráva nebo stránka. Zprávy jsou barevnì rozli\9aeny. V odpovìdi na zprávu 
13       je obsa\9een text pøíchozí zprávy a ka\9edý øádek je odsazen pomocí ">". 
14       Díky tomu doká\9ee SquirrelMail provést kódování zpráv. Zodpovìzená zpráva pak 
15       bude mít jinou barvu textu ne\9e je text nové zprávy. Text pøíchozí zprávy bude 
16       mít jinou barvu ne\9e text Va\9aí odpovìdi. V horní li\9atì máte mo\9enost zprávu 
17       odstranit a vrátit se do seznamu zpráv. Uprostøed li\9aty mù\9eete volit mezi 
18       funkcemi Pøedchozí a Dal\9aí. Vpravo jsou zobrazeny rùzné funkce týkající se 
19       odesílání zpráv. 
20       </p>
21    </description>
22 </chapter>
23
24 <section>
25    <title>
26       Seznam zpráv
27    </title>
28    <description>
29       <p>
30       Kliknutím na tento odkaz se vrátíte do výchozí slo\9eky. 
31       </p>
32    </description>
33 </section>
34
35 <section>
36    <title>
37       Ostranit
38    </title>
39    <description>
40       <p>
41       Kliknutím na tento odkaz sma\9eete zprávy, které jsou aktuálnì zobrazeny. 
42       Spolu se zprávou se také sma\9eou v\9aechny pøilo\9eené soubory. Jejich ztrátì 
43       lze pøedejít, jestli\9ee je nejdøíve ulo\9eíte (podrobnìji ní\9ee). 
44       </p>
45    </description>
46 </section>
47
48
49
50 <section>
51    <title>
52       Dal\9aí
53    </title>
54    <description>
55       <p>
56       Kliknutím na tento odkaz se pøesunete ke zprávì, která následuje zprávu 
57       aktuálnì zobrazenou. 
58       </p>
59    </description>
60 </section>
61
62 <section>
63    <title>
64       Pøedat dál
65    </title>
66    <description>
67       <p>
68       Tlaèítko "Pøedat dál" je umístìno vpravo a kliknutím na nìj se otevøe okno 
69       obsahující text doruèené zprávy. K pùvodnímu pøedmìtu zprávy se pøipojí "Fwd:", 
70       ostatní pole vyplòujete Vy, mù\9eete mìnit jejich znìní a popøípadì pou\9eít 
71       také funkci "Pøilo\9eit soubor."
72       </p>
73    </description>
74 </section>
75
76 <section>
77    <title>
78       Odpovìdìt
79    </title>
80    <description>
81       <p>
82       Tato funkce Vám umo\9eòuje odpovìdìt odesílateli zprávy. Do pole "Pøedmìt zprávy" 
83       se automaticky vepí\9ae Re:" a text pùvodní zprávy se opìt zobrazí v poli "Text zprávy". 
84       Pùvodní zpráva bude odsazena pomocí ">". Mù\9ee se stát, \9ee èást pùvodní zprávy nebude 
85       symbol ">" obsahovat z dùvodu nastavení zalomení øádkù. Tomu lze pøedejít zmìnou poètu 
86       jednotek v nastavení v "Zalomit pøíchozí zprávu na". 
87       </p>
88    </description>
89 </section>
90
91 <section>
92    <title>
93       Odpovìdìt v\9aem
94    </title>
95    <description>
96       <p>
97       Jedná se v podstatì o stejnou funkci jako "Odpovìdìt" s tou výjimkou, \9ee zprávu 
98       obdr\9eí v\9aichni adresáti uvedení v hlavièce zprávy. 
99       </p>
100    </description>
101 </section>
102
103 <section>
104    <title>
105       Zobrazit v\9aechny hlavièky
106    </title>
107    <description>
108       <p>
109       Tato funkce zobrazí celou hlavièku zprávy. Ta obsahuje cestu zprávu a podrobnìj\9aí 
110       informace o samotné zprávì. 
111       </p>
112    </description>
113 </section>
114
115 <section>
116    <title>
117       Ulo\9eit soubor jako
118    </title>
119    <description>
120       <p>
121       Ve spodní èásti nad spodní li\9atou je umístìn odkaz, kterým lze ulo\9eit zprávu na Vá\9a 
122       pevný disk v textovém formátu. Ke zprávì bude také pøipojena jednoduchá hlavièka. 
123       </p>
124    </description>
125 </section>
126
127 <section>
128    <title>
129       Pøilo\9eené soubory
130    </title>
131    <description>
132       <p>
133       Jakýkoliv pøilo\9eený soubor se zobrazí v dolní èásti zprávy uprostøed barevné èásti. 
134       Tento soubor se zobrazí jako odkaz s popisem typu souboru. Kliknutím na název souboru se 
135       buï soubor zobrazí nebo se otevøe okno ke sta\9eení souboru. Jestli\9ee chcete radìji 
136       soubor ulo\9eit, kliknìte na tlaèítko "Ulo\9eit" na pravé stranì.
137       </p>
138    </description>
139 </section>