Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Mo\9enosti nastavení
4    </title>
5    <summary>
6       
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Výhodou systému SquirrelMail je mo\9enost úpravy podle pøání u\9eivatele. Máte na výbìr 
11       mezi nìkolika schématy, jazyky a jinými nastaveními. V\9aechny z nich mohou být zmìnìny 
12       bez toho, ani\9e by ovlivnily nastavení jiných u\9eivatelù systému. V nabídce je 5 hlavních 
13       kategorií: Osobní informace, Vzhled, Zvýrazòování zpráv a Filtry zpráv. 
14       </p>
15    </description>
16 </chapter>
17
18 <section>
19    <title>
20       Osobní informace
21    </title>
22    <description>
23       <b>Celé jméno</b><br>
24       U\9eivatel by mìl uvést celé jméno, napø. "John Doe". Toto jméno se pak zobrazuje lidem, 
25       kterým jsou zprávy odesílány. Jestli\9ee toto jméno zùstane nevyplnìno, adresátùm se 
26       zobrazí pouze e-mailová adresa.
27       <br><br>
28       
29       <b>E-mailová adresa</b><br>
30       <i>Volitelné</i> - jestli\9ee je Va\9ae e-mailová adresa odli\9aná ne\9e ta, která Vám byla 
31       automaticky pøidìlena, mù\9eete ji zmìnit zde.
32       <br><br>
33       
34       <b>Odpovìdìt na adresu</b><br>
35       <i>Volitelné</i> - toto je e-mailová adresa, na kterou budou pøicházet odpovìdi na Va\9a
36       zprávy. Jestli\9ee se tato adresa li\9aí od té, ze které své zprávy odesíláte, mù\9eete ji zde uvést. 
37       Tato volba je vhodná pro u\9eivatele, kteøí si chtìjí odpovìdi na své zprávy nechat posílat 
38       na jiný úèet (napø. POST.CZ).
39       <br><br>
40       
41       <b>Podpis</b><br>
42       <i>Volitelné</i> - podpisy se automaticky pøikládají na konec v\9aech odesílaných zpráv. 
43       Jestli\9ee chcete pou\9eít této volby, mìli byste se ujistit, \9ee máte volbu za\9akrtnutou, 
44       a pak vyplnit text, který by se mìl jako podpis zobrazovat. 
45       <br><br>
46    </description>
47 </section>
48
49 <section>
50    <title>
51       Vzhled - mo\9enosti
52    </title>
53    <description>
54       <b>Schéma</b><br>
55       SquirrelMail nabízí svým u\9eivatelùm rùzná schémata, pomocí nich\9e mohou libovolnì mìnit vzhled 
56       své schránky. 
57       <br><br>
58
59       <b>Jazyk</b><br>
60       Nevyhovuje-li Vám anglická verze systému SquirrelMail, mù\9eete libovolnì volit mezi 
61       jazykovými verzemi, které Vám nabízíme. Je-li Vámi po\9eadovaný jazyk v seznamu, mù\9eete 
62       jej zvolit a v\9aechny následující zprávy a texty se Vám v tomto jazyce zobrazí. Toto se v\9aak 
63       nevztahuje na text pøíchozích zpráv nebo názvù slo\9eek. 
64       <br><br>
65
66       <b>Pou\9eít adresáø v Javascriptu?</b><br>
67       Jedním z hlavních cílù SquirrelMailu bylo pøedejít pou\9eití Javascriptu na na\9aich stránkách. 
68       Tým SquirrelMailu v\9aak vyvinul nástroj na vyhledávání v adresáøích, který pou\9eívá Javascript. 
69       Nabízíme Vám volbu mezi HTML a Javascript adresáøem. Jestli\9ee nevíte, co volby obná\9aejí, 
70       zvolte variantu HTML adresáøe, i kdy\9e Javascript bude pravdìpodobnì také funkèní.
71       <br><br>
72       
73       <b>Poèet zpráv zobrazených ve slo\9ece</b><br>
74       Tato funkce Vám umo\9eòuje nastavit, kolik zpráv se Vám bude zobrazovat ve slo\9ece Doruèená po\9ata. 
75       Jestli\9ee je v této v této slo\9ece více zpráv, ne\9e je nadefinováno, zobrazí se Vám odkaz na "Pøedchozí" a 
76       "Následující" zprávy, pomocí nich\9e dosáhnete zobrazení po\9eadovaných zpráv.
77       <br><br>
78       
79       <b>Zalomit pøíchozí text </b><br>
80       V této èásti si mù\9eete navolit poèet znakù, které se Vám zobrazí jako text pøíchozí zprávy, aby se text 
81       neposunoval mimo okno. Standardní poèet znakù je 86, ale ka\9edý u\9eivatel si jejich poèet mù\9ee mìnit 
82       podle svého pøání.
83       <br><br>
84       
85       <b>Velikost editaèního okna</b><br>
86       Udává poèet znakù v øádku, které budete moci napsat pøed zalomením v èásti "Vytvoøit".
87       <br><br>
88       
89       <b>\8aíøka seznamu slo\9eek</b><br>
90       V levé èásti Va\9aeho prohlí\9eeèe je umístìn seznam slo\9eek, jeho\9e \9aíøku mù\9eete urèit pomocí této funkce. 
91       Pokud mají Va\9ae slo\9eky dlouhý název nebo obsahují písmo vìt\9aí velikosti, je vhodné nastavit vìt\9aí \9aíøku. 
92       V opaèném pøípadì ji mù\9eete nastavit na men\9aí mìøítko tak, abyste vyu\9eili co nejvìt\9aí plochu. 
93       <br><br>
94       
95       <b>Automatická aktualizace seznamu zpráv</b><br>
96       SquirrelMail obsahuje mo\9enost automatické aktualizace seznamu zpráv v levé èásti Va\9aeho prohlí\9eeèe. 
97       Automaticky se také obnoví poèet nepøeètených zpráv v ka\9edé slo\9ece. 
98       <br><br>
99    </description>
100 </section>
101
102 <section>
103    <title>
104       Zvýrazòování zpráv
105    </title>
106    <description>
107       
108
109       Tato funkce Vám umo\9ení snadnìj\9aí orientaci mezi Va\9aimi zprávami. 
110       Kliknìte na "[Nový]" a vytvoøte nový, nebo na "[Upravit]" a upravíte tak stávající 
111       záznam, jeho\9e nastavení se Vám zobrazí.
112       <br><br>
113       
114       <b>Identifikaèní jméno</b><br>
115       Toto je v podstatì jméno, které Vám zobrazí, od koho zpráva pøi\9ala. Napøíklad pokud 
116       nastavíte zvýrazòování zpráv od Petra, mù\9eete zde nastavit text "Od Petra". 
117       <br><br>
118       
119       <b>Barva</b><br>
120       Toto je aktuální barva pozadí. Mù\9eete zvolit z nìkolika pøeddefinovaných barev, nebo zde 
121       mù\9eete zadat HEX kód barvy, kterou po\9eadujete (napø. a6b492). 
122       <br><br>
123       
124       <b>Pøiøadit</b><br>
125       Zde mù\9eete zvolit odpovídající slovní spojení. Z rozbalovací nabídky nastavíte hlavièku (od, komu, pøedmìt,...) 
126       a do textového pole vepí\9aete odpovídající slovní spojení (petr@post.cz). 
127       <br><br>
128    </description>
129 </section>
130
131 <section>
132    <title>
133       Slo\9eky - mo\9enosti
134    </title>
135    <description>
136       <b>Cesta slo\9eky</b><br>
137       V nìkterých systémech se nezobrazí. Jestli\9ee tuto mo\9enost neuvidíte, ignorujte ji. Toto je 
138       slo\9eka ve va\9aem adresáøi, který obsahuje va\9ae slo\9eky zpráv. 
139       <br><br>
140
141       <b>Ko\9a</b><br>
142       Mù\9eete se rozhodnout, kam se Va\9ae zprávy budou odstraòovat. Jestli\9ee nechcete, aby se Va\9a
143       zprávy odstraòovaly do ko\9ae, zvolte mo\9enost "Nepou\9eívat Ko\9a". 
144       <br><br>
145       
146       <b>Odeslaná po\9ata</b><br>
147       Tato funkce Vám umo\9ení vybrat si slo\9eku, kde se budou zobrazovat Va\9ae odchozí zprávy. 
148       Pokud této mo\9enosti nechcete vyu\9eívat, zvolte "Nemìnit slo\9eku pro odeslanou po\9atu".
149       <br><br>
150       
151       <b>Upozornìní o nepøeètených zprávách</b><br>
152       V této èásti mù\9eete specifikovat, jak se budou zobrazovat nepøeètené zprávy v seznamu 
153       zpráv v pravé stranì Va\9aeho prohlí\9eeèe. Jestli\9ee zvolíte "\8eádné upozornìní", nebudete 
154       o poètu nepøeètených zpráv srozumìni. Pokud vyberete slo\9eku INBOX a obdr\9eíte nové zprávy, INBOX se zobrazí 
155       tuèným písmem a v závorkách se zobrazí poèet nových zpráv. Toté\9e se stane, zvolíte-li "V\9aechny slo\9eky".
156       <br><br>
157       
158       <b>Typ upozornìní o nepøeètených zprávách</b><br>
159       Obdr\9eíte-li nové zprávy, tato funkce Vám umo\9ení nastavit si typ upozornìní. 
160       <br><br>
161    </description>
162 </section>