Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Seznam zpráv
4    </title>
5    <summary>
6       
7    </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11    <title>
12       Seznam zpráv
13    </title>
14    <description>
15       <p>
16       Po kliknutí na název slo\9eky se v levé èásti obrazovky zobrazí seznam zpráv, které tato slo\9eka obsahuje. 
17       Pod horním menu se nachází øádek s informacemi o tom, které zprávy se zobrazují a kolik jste jich celkem obdr\9eeli. 
18       </p><p>
19       Napøíklad: zobrazeny zprávy <B>20</B> a\9e <B>30</B> (45 celkem).
20       </p><p>
21       Poèet v\9aech zpráv se mù\9ee li\9ait od poètu nepøeètených zpráv, jejich\9e poèet 
22       je uveden v závorkách v hlavní slo\9ece zpráv. 
23       </p><p>
24       Následuje li\9ata se tøemi tlaèítky. První zleva je rozbalovací seznam 
25       slo\9eek. Tento seznam zobrazuje slo\9eky, které aktuálnì vyu\9eíváte. Jakákoliv 
26       vybraná zpráva bude pøesunuta do vybrané slo\9eky, kdy\9e kliknete na tlaèítko 
27       "Pøesunout", pøièem\9e je mo\9ené pøesunout více zpráv najednou. V pravé èásti 
28       li\9aty je tlaèítko, kterým lze odstranit vybrané zprávy. Vyberte zprávy, 
29       které chcete vymazat a kliknìte na "Odstranit". 
30       </p><p>
31       Pole "Od" zobrazuje odesílatele zpráv nebo adresu, ze které byla zpráva 
32       odeslána. V poli "Datum" se zobrazí datum odeslání zprávy a "Pøedmìt" oznaèuje 
33       titulek zprávy, který odesílatel uvedl. Poznámka: Mezi políèkem "Datum" a 
34       "Pøedmìt" je neoznaèený sloupec, který mù\9ee obsahovat buï  "!" nebo "A". 
35       "A" znamená, \9ee jste na zprávu odpovìdìli, "!" pak to, \9ee je zpráva dùle\9eitá. 
36       </p><p>
37       Na této stránce se také zobrazí tabulka aktuálních zpráv. Nepøeètené zprávy 
38       jsou oznaèeny <B>tuènì</B>, pøeètené standardním písmem. Vlevo jsou políèka 
39       urèená k oznaèení zprávy. Oznaèené zprávy lze pøesouvat do slo\9eek nebo je odstraòovat. 
40      </p>
41    </description>
42 </section>