Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Slo\9eky
4    </title>   
5    <summary>
6       
7    </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11    <title>
12       Pøihlá\9aené slo\9eky a levý rámec
13    </title>
14    <description>
15       <p>
16       Aktuálnì pøihlá\9aené slo\9eky se zobrazují v barevné plo\9ae. 
17       Pomocí volby "Mo\9enosti nastavení" si mù\9eete nastavit automatickou aktualizaci stránky. 
18       Pod tuèným nadpisem "Slo\9eky" mù\9eete stránku aktualizovat ruènì 
19       kliknutím na "(aktualizovat seznam slo\9eek)". 
20       </p><p>
21       První uvedená slo\9eka obsahuje doruèené zprávy. Èíslo v závorkách 
22       oznaèuje poèet nepøeètených zpráv. Toto èíslo se mù\9ee li\9ait od celkového 
23       poètu zpráv zobrazených v pravém rámci. Pod slo\9ekou INBOX se zobrazují 
24       dal\9aí slo\9eky a podslo\9eky. Jejich barvu mù\9eete libovolnì mìnit pomocí 
25       schématu v "Mo\9enostech nastavení". 
26       </p>
27    </description>
28 </section>   
29
30 <section>
31    <title>
32       Odstranit
33    </title>
34    <description>
35       <p>
36       V rozbalovacím seznamu slo\9eek mù\9eete odstraòovat slo\9eky. Tento seznam 
37       v\9aak nemusí obsahovat v\9aechny zobrazené slo\9eky. Slo\9eku "Odeslaná po\9ata" 
38       nebo "Ko\9a" nelze odstranit, stejnì tak jako nemù\9ee být odstranìna slo\9eka INBOX.
39       </p>
40    </description>
41 </section>
42
43
44 <section>
45    <title>
46       Vytvoøit
47    </title>
48    <description>
49       <p>
50       Slo\9eky lze vytvoøit zadáním názvu slo\9eky a kliknutím na tlaèítko "Vytvoøit". 
51       Jestli\9ee si pøejete, aby slo\9eka obsahovala podslo\9eky, musíte tento po\9eadavek 
52       zvolit v rozbalovacím seznamu slo\9eek.
53       </p>
54       <p>
55       Na nìkterých mail serverech existují 2 druhy slo\9eek. Jedny obsahují zprávy, 
56       druhé slo\9eky. Jestli\9ee pomocí volby "Mo\9enosti nastavení" zvolíte "Slo\9eka mù\9ee obsahovat podslo\9eku", 
57       vytvoøená slo\9eka bude obsahovat pouze slo\9eky. V opaèném pøípadì se budou ve slo\9ece 
58       uchovávat pouze zprávy. 
59       </p>
60    </description>
61 </section>
62
63 <section>
64    <title>
65       Pøejmenovat
66    </title>
67    <description>
68       <p>
69       Pomocí tlaèítka "Pøejmenovat" mù\9eete libovolnì slo\9eky pøejmenovávat. 
70       Tento seznam nemusí obsahovat v\9aechny slo\9eky zobrazené v levém rámci. 
71       Nelze pøejmenovat slo\9eky "Odeslaná po\9ata", "Ko\9a" a INBOX. 
72       </p>
73    </description>
74 </section>
75
76 <section>
77    <title>
78       Pøihlásit a Odhlásit
79    </title>
80    <description>
81       Definice:<br>
82       <i>Pøihlásit</i>: zaregistrovat slo\9eku na mail serveru tak, aby se zobrazovala v seznamu slo\9eek.<br>
83       <i>Odhlásit</i>: zru\9ait registraci na mail serveru.<br>
84
85       <br><p>
86      
87       </p>
88    </description>
89 </section>