Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Nová zpráva
4    </title>
5    <summary>
6       
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10        
11       </p>
12    </description>
13 </chapter>
14
15 <section>
16    <title>
17       Komu
18    </title>
19    <description>
20       <p>
21       Do tohoto pole vepi\9ate e-mailovou adresu pøíjemce (pøíjemcù) zprávy. 
22       Mù\9eete zde vepsat libovolný poèet jmen, musí v\9aak být oddìleny èárkou. 
23       Vkládání adres mù\9eete provést kliknutím na tlaèítko adresáø.
24       </p>
25    </description>
26 </section>
27
28 <section>
29    <title>
30       Kopie
31    </title>
32    <description>
33       <p>
34       Jestli\9ee si pøejete, aby zprávu obdr\9eelo více pøíjemcù, vlo\9eíte jejich 
35       adresu do tohoto pole. Do v\9aech polí "Komu", "Kopie", Skrytá kopie" mù\9eete 
36       vepisovat libovolný poèet adres. Adresy osob, kterých se zpráva pøímo týká, 
37       vepisujte do pole "Komu", adresy osoby, pro které je zpráva pouze informativní, 
38       vepisujte do pole "Kopie" a "Skrytá kopie". 
39       </p>
40    </description>
41 </section>
42
43 <section>
44    <title>
45       Skrytá kopie
46    </title>
47    <description>
48       <p>
49       Adresy osob, je\9e uvedete zde, se nezobrazí v hlavièce zprávy osobám, které 
50       byly uvedeny v "Komu" a "Kopie". 
51       </p>
52    </description>
53 </section>
54
55 <section>
56    <title>
57       Pøedmìt
58    </title>
59    <description>
60       <p>
61       Zde uveïte titulek zprávy. 
62       </p>
63    </description>
64 </section>
65
66 <section>
67    <title>
68       Adresáø
69    </title>
70    <description>
71       <p>
72       Kliknutím na toto tlaèítko otevøete adresáø. Abyste vyhledali po\9eadovanou 
73       adresu, musíte do pole "Hledat" zadat po\9eadovaný text. Jestli\9ee chcete, aby se 
74       Vám zobrazily v\9aechny adresy v adresáøi, vlo\9ete zde mezeru a kliknìte 
75       na tlaèítko "Odeslat". Pro detailní popis zvolte v nápovìdì èást "Adresáø".
76       </p>
77    </description>
78 </section>
79
80 <section>
81    <title>
82       Text zprávy
83    </title>
84    <description>
85       <p>
86       Prázdné okno je urèeno k tomu, abyste zde vlo\9eili text zprávy. Pokud 
87       jste v mo\9enostech zvolili automatický podpis, zobrazí se v dolní èásti zprávy. 
88       </p>
89    </description>
90 </section>
91
92 <section>
93    <title>
94       Pøilo\9eit soubor
95    </title>
96    <description>
97       <p>
98       Tato funkce Vám umo\9eòuje pøikládat k Va\9aí zprávì soubory. Pøikládaný soubor 
99       musí být ulo\9een na Va\9aem pevném disku nebo na síti. Tlaèítkem "Procházet" mù\9eete 
100       volit cestu k danému souboru a pøilo\9eit ho ke zprávì. 
101       </p>
102       <p>
103       Takto pøilo\9eený soubor kdykoliv odstranit kliknutím na tlaèítko "Odstranit."
104       <p>
105    </description>
106 </section>