Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / basic.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Úvod do systému SquirrelMail
4    </title>
5    <summary>
6       
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Co je ve skuteènosti systém <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
11       SquirrelMail je webové rozhraní e-mailu vytvoøený v <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
12       Byl vyvinut pro emailovou komunikaci kdekoliv na svìtì. Více informací o tom, jak funguje, naleznete <A HREF="http://imap.org">zde</A>.
13       </p>
14    </description>
15 </chapter>   
16
17 <section>
18    <title>
19       Základní informace
20    </title>
21    <description>
22       <p>
23       V pøípadì jednoduchých otázek pøejdìte do èásti Nejèastìji pokládané otázky. 
24       </p>
25       <p>
26       Squirrelmail je rozlo\9een do dvou hlavních èístí - rámcù. Levý rámec zobrazuje 
27       aktuálnì pøihlá\9aené slo\9eky. Více informací naleznete v sekci "Slo\9eky" této nápovìdy.
28       </p>
29       <p>
30       V pravé èásti strany se realizuje ve\9akerá èinnost týkající se e-mailù. 
31       V horní èásti je umístìna nabídka. Zvolíte-li "Odhlásit", odhlásíte se po ukonèení 
32       práce ze systému. Aktuální slo\9eka zobrazuje slo\9eku, ve které se zrovna nacházíte. 
33       Okam\9eitì po Va\9aem pøihlá\9aení se Vám zobrazí výchozí slo\9eka INBOX.
34       </p>
35       <p>
36       Pod horní li\9atou máte na výbìr tyto mo\9enosti:
37          <ul>
38             <li><b>Nová zpráva</b> - Vytvoøí a ode\9ale zprávu, ke které lze pøikládat soubory.
39             <li><b>Adresáø</b> - Obsahuje seznam adres, které jsou obsa\9eeny ve Va\9aem adresáøi.
40             <li><b>Slo\9eky</b> - Ve\9akerá èinnost týkající se slo\9eek se realizuje zde. Mù\9eete zde odstraòovat, vytváøet, pøejmenovávat slo\9eky, odhla\9aovat se a pøihla\9aovat se do slo\9eek.
41             <li><b>Mo\9enosti</b> - Mìní nastavení SquirrelMailu. 
42             <li><b>Hledat</b> - Nástroj pro vyhledávání ve SquirrelMailu. 
43             <li><b>Nápovìda</b> - Zde se právì nacházíte! 
44          </ul>
45       </p>
46    </description>
47 </section>