Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / addresses.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Adresáø
4    </title>
5    <summary>
6       
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Adresáø Vám umo\9ení efektivnìj\9aí práci ve SquirrelMailu. V adresáøi 
11       mù\9eete ukládat adresy nejèastìj\9aích pøíjemcù Va\9aich zpráv.
12       </p>
13       <p>
14       Jestli\9ee Vá\9a prohlí\9eeè podporuje Javascript, mù\9eete si pomocí "Mo\9enosti nastavení" 
15       zvolit adresáø zalo\9eený na Javasriptu. Systém SquirrelMail podporuje HTML 
16       seznamy adres, tak\9ee prohlí\9eeèe neumo\9eòující Javascript mohou vyu\9eívat 
17       SquirrelMail bez toho, ani\9e by nìjaká funkce systému byla znemo\9enìna. 
18       </p>
19    </description>
20 </chapter>
21
22 <section>
23    <title>
24       Pøezdívka
25    </title>
26    <description>
27       <p>
28       Zde vlo\9ete jedineènou pøezdívku pøíjemce. 
29       </p>
30    </description>
31 </section>
32
33 <section>
34    <title>
35       Emailová adresa
36    </title>
37    <description>
38       <p>
39       Tato polo\9eka musí obsahovat správnou adresu, která se skládá ze dvou èástí - 
40       Va\9ae jméno a název domény (napø.: eva@adam.cz). Jestli\9ee je e-mailová adresa 
41       nesprávná, zpráva se Vám vrátí zpìt do va\9aí schránky. 
42       </p>
43    </description>
44 </section>
45
46 <section>
47    <title>
48       Informace
49    </title>
50    <description>
51       <p>
52       Do tohoto pole mù\9eete vkládat dal\9aí informace o pøíjemci zprávy. 
53       </p>
54    </description>
55 </section>
56
57 <section>
58    <title>
59       Upravit nebo odstranit
60    </title>
61    <description>
62       <p>
63       Tyto funkce Vám umo\9ení mìnit nebo odstranit údaje ve svém adresáøi. 
64       V\9edy mù\9eete upravovat pouze jeden záznam.
65       </p>
66    </description>
67 </section>
68
69 <section>
70    <title>
71       Pøidat do osobního adresáøe
72    </title>
73    <description>
74       <p>
75       Vyplnìním údajù v prvních tøech polích úspì\9anì zadáte do svého adresáøe nový kontakt.
76       </p>
77    </description>
78 </section>