Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / FAQ.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Nejèastìji pokládané otázky
4    </title>   
5    <summary>
6       
7    </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11    <title>
12       Mohu pou\9eít hromadné adresování zpráv?
13       </title>
14    <description>
15       <p>
16       Ano, zadáním klíèového slova v adresáøi se Vám zobrazí výsledky vyhledání. 
17       Pøi zobrazení napø. 10 polo\9eek pak mù\9eete do pole <B>Komu:</B> or <B>Kopie:</B> vlo\9eit libovolný poèet adres. 
18       </p>
19    </description>
20 </section>   
21
22 <section>
23    <title>
24       Mohu ze zprávy pøidávat jména do adresáøe?
25    </title>
26    <description>
27       <p>
28       Tato mo\9enost není v souèasné dobì povolena. Mù\9eete v\9aak na adresu kliknout 
29       pravým tlaèítkem my\9ai, ulo\9eit ji na clipboard a vlo\9eit ji do adresáøe. 
30       SquirrelMail se neustále vyvíjí a tato funkce mù\9ee být v budoucnu k dispozici. 
31       </p>
32    </description>
33 </section>
34
35 <section>
36    <title>
37       Kdo vytvoøil SquirrelMail? 
38    </title>
39    <description>
40       <p>
41       Seznam lidí, kteøí spolupracovali na systému SquirrelMail, naleznete zde
42       <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
43       </p>
44    </description>
45 </section>
46
47 <section>
48    <title>
49      Co je webmail?
50    </title>
51    <description>
52       <p>
53       SquirrelMail Vám umo\9eòuje pøístup k Va\9aemu úètu pøes IMAP protokol. 
54       To znamená, \9ee nemusíte v\9edy nastavovat údaje o Va\9aem úètu, kdy\9e si chcete zkontrolovat novou po\9atu. 
55       </p>
56    </description>
57 </section>
58
59 <section>
60    <title>
61       Kde mohu pou\9eívat webmail?
62    </title>
63    <description>
64       <p>
65       V\9aude tam, kde je k dispozici prohlí\9eeè. Bezdrátový pøístup (WAP/WML) 
66       není v souèasné dobì dostupný. 
67       </p>
68    </description>
69 </section>
70
71 <section>
72    <title>
73       Proè pou\9eívat webmail místo bì\9eného po\9atovního klienta?
74    </title>
75    <description>
76       <p>
77       Není jisté, zda webmail v budoucnu bude dokonalou náhradou za po\9atovního klienta. 
78       Dobrým dùvodem pro jeho pou\9eívání v\9aak mù\9ee být snadný pøístup k Va\9aí po\9atì, 
79       bez ohledu na to, zda jste u pøátel, na výletì, doma èi v práci. SquirrelMail je 
80       navr\9een jako doplnìk Va\9aeho po\9atovního klienta. 
81       </p>
82    </description>
83 </section>