e1c828cbca38090d8d0bfd7cf3af6d1124856c6b
[squirrelmail.git] / basic.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Squirrelmail pristatymas
4    </title>
5    <summary>
6       SquirrelMail leid¾ia patikrinti savo elektroninç pa¹t± per WWW.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Taigi kas per daiktas tas <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">
11       SquirrelMail</A>? Tai yra pa¹to sistemos www interfeisas, para¹ytas naudojant 
12       <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A> kalb±. Tikslas yra leisti skaityti pa¹t±, 
13       esantç jþsù pa¹to serveryje, i¹ bet kurios vietos Internete, naudojant standartinê 
14       www nar¹yklê. Detalesnê informacij± apie tai, kaip viskas vyksta ir kas tai yra 
15       IMAP protokolas, galite rasti <A HREF="http://imap.org">http://imap.org</A>.
16       </p>
17    </description>
18 </chapter>   
19
20 <section>
21    <title>
22       Pagrindai
23    </title>
24    <description>
25       <p>
26       Jei nori greitai gauti atsakym± ç klausim±, galite pabandyti ¾vilgtelìti ç DUK 
27       (Da¾niausiai u¾duodamù klausimù / FAQ) skyriù. 
28       </p>
29       <p>
30       Squirrelmail yra suskirstytas ç dvi pagrindines sekcijas (frames).  Kairioji
31       sekcija parodo naudojamus aplankus. Daugiau informacijos apie tai galima rasti
32       pagalbos sistemos skyriuje "Aplankai". Priklausomai nuo nustatymù ta siauroji
33       juosta gali persikraustyti ç de¹inê pusê.
34       </p>
35       <p>
36       De¹inìje sekcijoje vyksta visas veiksmas. Puslapio vir¹uje yra meniu eilutì. 
37       Punktas "Atsijungti" leis jums pabaigus i¹eiti i¹ ¹iù puslapiù pabaigus darb±
38       "Dabartinis aplankas" parodo, kuriame i¹ kairìje nurodytù aplankù esate.
39       Paprastai prisijungê jþs patenkate ç INBOX aplank±.
40       </p>
41       <p>
42       Antroje meniu eilutìje yra kiti meniu punktai:
43          <ul>
44             <li><b>Ra¹yti</b> - Leid¾ia ra¹yti ir siùsti lai¹kus
45             <li><b>Adresai</b> - Parodo adresus saugomus jþsù adresù knygoje.
46             <li><b>Aplankai</b> - Leid¾ia tvarkyti aplankus. Jþs galite juos kurti, trinti ir pervardinti. 
47             <li><b>Nustatymai</b> - Leid¾ia pakeisti bendr± Squirrelmail i¹vaizd± ir kitus nustatymus. 
48             <li><b>Paie¹ka</b> - Leid¾ia vykdyti paie¹k± savo pa¹to dì¾ìje. 
49             <li><b>Pagalba</b> - Pagalbos sistema, kuriuoje jþs dabar esate.
50          </ul>
51       </p>
52    </description>
53 </section>