updated RYF logo to new draft SVG
[ryf-theme.git] / logo.svg
logo.svg