c3900aad8fbd6638f15fb6f2f87e49721097da87
[ryf-theme.git] / fsf-logo.svg
fsf-logo.svg