mediagoblin-libreplanet.git
5 years agoShorten tag name.
David Thompson [Tue, 31 Mar 2015 18:51:29 +0000 (14:51 -0400)]
Shorten tag name.

5 years agoFilter out unprocessed media.
David Thompson [Tue, 31 Mar 2015 18:45:18 +0000 (14:45 -0400)]
Filter out unprocessed media.

5 years agoFix media tag filter.
David Thompson [Tue, 31 Mar 2015 18:36:30 +0000 (14:36 -0400)]
Fix media tag filter.

5 years agoFirst commit!
David Thompson [Tue, 31 Mar 2015 18:33:46 +0000 (14:33 -0400)]
First commit!