Renaming 2015 directory to v6
authorZak Rogoff <zak@fsf.org>
Wed, 25 Nov 2015 21:02:43 +0000 (16:02 -0500)
committerZak Rogoff <zak@fsf.org>
Wed, 25 Nov 2015 21:02:43 +0000 (16:02 -0500)
v6/fonts/OpenSans-Bold.ttf [moved from 2015/fonts/OpenSans-Bold.ttf with 100% similarity]
v6/fonts/OpenSans-Regular.ttf [moved from 2015/fonts/OpenSans-Regular.ttf with 100% similarity]
v6/fonts/Signika-Bold.ttf [moved from 2015/fonts/Signika-Bold.ttf with 100% similarity]
v6/fonts/Signika-Light.ttf [moved from 2015/fonts/Signika-Light.ttf with 100% similarity]
v6/fonts/Signika-Regular.ttf [moved from 2015/fonts/Signika-Regular.ttf with 100% similarity]
v6/givingguide.html [moved from 2015/givingguide.html with 100% similarity]
v6/js/piwik.js [moved from 2015/js/piwik.js with 100% similarity]
v6/reset.css [moved from 2015/reset.css with 100% similarity]
v6/stylesheet.css [moved from 2015/stylesheet.css with 100% similarity]

similarity index 100%
rename from 2015/givingguide.html
rename to v6/givingguide.html
similarity index 100%
rename from 2015/js/piwik.js
rename to v6/js/piwik.js
similarity index 100%
rename from 2015/reset.css
rename to v6/reset.css
similarity index 100%
rename from 2015/stylesheet.css
rename to v6/stylesheet.css